Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
  • Tavallinen aihe

Aihe Janoinen metsien mies..missä  (Luettu 2042 kertaa)

  • Vieras
Janoinen metsien mies..missä
janoisia metsässä liikkujia varoitetaan kuumuudesta... nesteen soutajat ja noutajat..
koilliss sanomat toimittaa asiaa..
6.6.2018
AddThis Sharing Buttons
Share to FacebookShare to TwitterShare to LinkedInShare to SähköpostiShare to WhatsApp
FAKTA

KS Fak­ta

10.9.2015. Ar­to Pa­sa­nen päät­tää met­sä­käm­päl­län­sä Kit­ti­läs­sä, et­tä juo­mi­nen lop­puu nyt.

Käm­päl­lä on mu­ka­na jää­hy­väi­set elä­mäl­le: pul­lo kir­kas­ta ja kuu­si pul­loa olut­ta. Vii­mei­sen kol­men kuu­kau­den ai­ka­na pul­lot ovat tyh­jen­ty­neet tau­ko­a­mat­ta. 36 vuo­den ai­ka­na Pa­sa­nen on juo­nut it­sen­sä ta­pa­käyt­tä­jäs­tä suur­ku­lut­ta­jak­si ja lo­pul­ta it­se­ään hen­gil­tä juo­vak­si al­ko­ho­lis­tik­si.

Juo­mi­sen lo­pet­ta­mi­sek­si on Pa­sa­sen mie­les­sä vain yk­si kei­no.Hän läh­ti­si ve­sil­le, ot­tai­si ver­kot mu­kaan­sa ja ...
Val­koi­set ruu­sut edes­men­nei­den ka­ve­rei­den hau­doil­ta tu­le­vat Pa­sa­sen mie­leen. Nii­tä ruu­su­ja hän on ase­tel­lut usei­ta ark­ku­jen pääl­le. Pa­sa­nen miet­tii, mik­si ku­kaan niis­tä ka­ve­reis­ta, joka on pää­ty­nyt sa­maan rat­kai­suun, ei ole soit­ta­nut hä­nel­le en­nen lo­pul­lis­ta pää­tös­tä.

Pa­sa­nen ot­taa pu­he­li­men kä­teen­sä.

Lap­suu­de­nys­tä­vä vas­taa ja sa­noo oi­ke­at sa­nat: Jos niin olet päät­tä­nyt, hän ei voi es­tää. Mut­ta pi­täi­si­kö kään­tää vie­lä yk­si kivi? Kat­soa, mitä am­mat­ti­lai­set voi­vat teh­dä?

Lap­suu­de­nys­tä­vä tu­lee seu­raa­va­na päi­vä­nä met­sä­käm­päl­le. Pa­sa­nen vie­dään akuut­ti­na ta­pauk­se­na hoi­toon sul­je­tul­le osas­tol­le, jos­ta hä­net siir­re­tään run­saan al­ko­ho­lin käy­tön ja it­se­tu­hoi­suu­den ta­kia päih­dek­li­ni­kal­le.

Juo­mi­nen lop­pui.

Ve­si­la­si ja kah­vi­kup­pi ovat Ar­to Pa­sa­sen edes­sä kah­vi­las­sa.

– Olen saa­nut ol­la vii­si vuot­ta ol­la ryy­pyn pääs­sä juo­vas­ta al­ko­ho­lis­tis­ta, hy­vän­tuu­li­nen mies to­te­aa al­ku­ke­sän au­rin­gon ja sa­teen vuo­rot­te­lus­sa.

Pa­sa­nen on rai­tis­tu­nut al­ko­ho­lis­ti, ny­kyi­nen päih­de­työn am­mat­ti­lai­nen ja A-kil­ta-ak­tii­vi.

– Mel­kein voi­si sa­noa, et­tä olen A-kil­lal­le vel­kaa koko elä­mä­ni, Tai­val­kos­ken A-kil­ta ry:n tuo­re va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, yli­tor­ni­o­lai­nen Pa­sa­nen to­te­aa.

Täs­sä ke­säi­ses­sä päi­väs­sä Pa­sa­nen ha­lu­aa pu­hua sii­tä, on­ko al­ko­ho­li­soi­tu­mi­nen yk­si­lön vai yh­teis­kun­nan on­gel­ma ja mik­si kult­tuu­rim­me on niin al­ko­ho­li­kes­kei­nen. Jos ajan­koh­ta oli­si vas­taa­va en­nen Pa­sa­sen rai­tis­tu­mis­ta, oli­si ke­sä­lo­ma men­nyt tis­su­tel­les­sa. Oli­han ren­tou­tu­mi­nen sal­lit­tua työ­put­ken jäl­keen.

Pa­sa­nen sai tuon ke­sä­lo­man ai­ka­na olon­sa niin ren­nok­si, et­tä lo­pul­ta hän ei enää ky­en­nyt pa­laa­maan lo­mal­ta töi­hin. Nyt mies on ko­ko­naan al­ko­ho­lit­to­mal­la lin­jal­la.

– Mik­si ot­taa ris­kiä? Minä olen huo­no pu­hu­maan rait­tiin elä­män puo­les­ta, kos­ka minä olen saa­nut päih­de-elä­mäl­tä kai­ken mitä sil­lä on ol­lut tar­jo­ta. Mi­nun koh­dal­la­ni se on me­ne­tet­ty pa­ra­tii­si.

Päih­teet toi­vat Pa­sa­sel­le pa­ra­tii­sin 36 vuo­den ajan. Mat­ka pa­ra­tii­sis­sa kul­ki en­sim­mäi­sis­tä ko­kei­luis­ta ta­pa­käyt­tä­jäk­si, sii­tä suur­ku­lut­ta­jak­si ja it­se­ään hen­gil­tä juo­vak­si.

– En osaa sa­noa, et­tä mis­sä koh­taa mi­nus­ta oli­si vie­lä voi­nut tul­la eu­roop­pa­lai­sen ta­van mu­kai­nen koh­tuu­käyt­tä­jä. Tus­kin ku­kaan osaa sa­noa, et­tä mis­sä koh­taa juo­mi­nen me­nee öve­rik­si. Juo­pok­si­han ei voi tul­la kuin juo­mal­la vii­naa ja toi­pua ei voi kuin ol­la juo­mat­ta. Vas­tauk­set ovat yk­sin­ker­tai­sia, mut­ta vä­li­muo­dot ovat hy­vin mo­ni­mut­kai­sia.

14-vuo­ti­aan Pa­sa­sen kur­kus­ta ku­mou­tuu alas Kos­ken­kor­vaa. On lau­an­tai­nen ke­säil­ta Ala­ky­län tans­si­ta­lol­la ja seu­ra­na on kak­si ka­ve­ria. Pa­sa­nen on mais­ta­nut suul­li­sen al­ko­ho­lia ai­em­min. Sil­loin maku oli vä­ke­vä ja paha, mut­ta nyt pul­loa ei ole hom­mat­tua mais­te­lua vaan päih­ty­mis­tä var­ten.

Kit­ti­läs­sä si­jait­se­va tans­si­ta­lo on yk­si suo­si­tuim­pia tans­si­paik­ko­ja 1960-lu­vun puo­li­vä­lis­sä.

Fii­lis on hyvä.

Pa­sa­sen koh­dal­la fii­lis pa­ra­nee huik­ka hui­kal­ta. Hän tun­tee it­sen­sä roh­ke­am­mak­si ja ko­kee ole­van­sa ym­pä­ris­tön kans­sa ta­sa­pai­nos­sa.

Pul­ju­tun­tu­rin ku­pees­sa Pa­sa­nen juo en­sim­mäi­sen hu­ma­lan­sa ja huo­maa heti, et­tä tämä on se hä­nen jut­tun­sa.

Suo­mes­sa on help­po al­ko­ho­li­soi­tua. Pa­sa­nen kri­ti­soi sitä mi­ten hy­väk­syt­tä­vää Suo­mes­sa on teh­dä oi­ke­as­taan mitä ta­han­sa hu­ma­lan var­jol­la.

– Suo­mi on var­maan nii­tä har­vo­ja mai­ta, jos­sa hen­ki­ri­kok­sen suo­rit­ta­mi­sen lie­ven­tä­väk­si asi­an­haa­rak­si kat­so­taan se, et­tä on päih­tei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na. Muu­al­la kat­so­taan, et­tä ih­mi­nen on ihan tol­luk­ka, kun on saa­nut it­sen­sä sel­lai­seen kun­toon.

Pa­sa­sen ei us­ko niin­kään port­ti­te­o­ri­oi­hin, vaan poh­tii al­ko­ho­lis­min ke­hit­ty­mi­sen syi­den löy­ty­vän en­nem­min­kin so­si­aa­li­ses­ta ym­pä­ris­tös­tä ja al­ko­ho­li­kes­kei­ses­tä kult­tuu­ris­tam­me.

– Tänä päi­vä­nä var­maan ris­ti­äi­set ovat ai­noa ta­pah­tu­ma, jos­sa ei ole en­sim­mäi­se­nä drink­ki­la­si edes­sä. Tänä päi­vä­nä saa ha­ke­mal­la ha­kea 7-vuo­ti­as­ta, jon­ka lä­hei­nen ei oli­si pi­lan­nut vä­hin­tään yh­tä elä­mää al­ko­ho­lil­la.

Jo­kai­seen vii­kon­lop­puun kuu­lu­nut al­ko­ho­lin ta­pa­käyt­tö oli Pa­sa­sel­le ta­val­lis­ta jo nuo­re­na. Se kuu­lui tans­sei­hin ja keik­koi­hin.

En­sim­mäi­sen oman ra­ken­nu­sa­lan yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­sen ai­kaan juo­mi­nen täyt­ti jo koko vii­kon­lo­pun.

– Per­jan­tai-il­ta­na piti ol­la jo tuh­dis­sa kän­nis­sä, sun­nun­tai­na loi­ven­nel­tiin, Pa­sa­nen muis­te­lee Tam­pe­reen ai­ko­jaan.

Jos työ si­säl­si reis­su­hom­mia, oli Pa­sa­nen kah­des­ta kol­meen viik­koa töis­sä ja käyt­ti vii­kon va­paan lem­pi­har­ras­tuk­seen­sa, juo­mi­seen.

– Ras­kas työ ja ras­kaat hu­vit. Sil­lä ve­ruk­keel­la sitä teh­tiin, Pa­sa­nen ker­too, et­tä tuol­loin ei enää vai­kut­ta­nut sil­lois­ten kump­pa­nei­den pu­heet, hän se­lit­ti toi­min­tan­sa työn te­ke­mi­sen ta­kia saa­vu­te­tuk­si eduk­si.

– Lo­pul­ta juo­mi­seen meni enem­män ai­kaa kuin töi­hin. En ol­lut enää työ­kyi­nen. Vii­mei­nen kol­me kuu­kaut­ta läh­ti lo­ma­na, mut­ta sil­loin ei ol­lut enää tar­koi­tus­ta­kaan pa­la­ta työ­e­lä­mään.

Pa­sa­nen oli al­ko­ho­lin käy­tön ta­kia aja­nut en­sim­mäi­sen yri­tyk­sen­sä kon­kurs­siin. Kol­men kuu­kau­den ke­sä­lo­maa hän viet­ti toi­sen yri­tyk­sen­sä, kat­to­tur­va­jär­jes­tel­miä asen­ta­van yri­tyk­sen töis­tä.

– Ke­sä­lo­ma meni pit­käk­si. Ku­pin ot­ta­mi­nen oli niin haus­kaa, et­tä piti al­kaa re­a­li­soi­da omai­suut­ta. Sii­nä meni työ­ka­lut, sirk­ke­lit, pe­lit ja veh­keet. Vii­mei­se­nä myy­tiin isoim­pa­na kul­je­tus­ka­lus­to pois, ei­kä ka­kis­tel­lut kur­kus­sa yh­tään.

Vuo­si hoi­toon ha­keu­tu­mi­sen jäl­keen Pa­sa­nen us­koi en­sim­mäis­tä ker­taa to­sis­saan rai­tis­tu­mi­seen­sa.

– Kei­kut­tiin Ina­ri­jär­ven aal­loil­la, kun mi­nul­le val­ke­ni, et­tä tämä voi ol­la mi­nun koh­dal­la­ni mah­dol­lis­ta.

Rai­tis­tu­mi­sen tu­ek­si Pa­sa­nen oli tar­vin­nut eri väy­liä. Hä­nel­le oli tut­tu niin Min­ne­so­ta-hoi­to, AA kuin Myl­ly­hoi­to­kin.

– Kun täl­lai­sia ryh­miä on, niin toi­voi­si, et­tä näi­tä pal­ve­lui­ta se­ka­käy­tet­täi­siin.

It­sel­leen tär­keim­mäk­si Pa­sa­nen koki A-Kil­ta-ryh­män. Ryh­mäl­lä ei ole hoi­dol­lis­ta ta­voi­tet­ta, mut­ta siel­lä on mah­dol­li­suus yh­tei­seen toi­min­taa kai­kel­le sil­le ajal­le, joka va­pau­tuu juo­mi­sel­ta. Ryh­mäs­tä saa myös kan­nus­tus­ta ja ver­tais­tu­kea.

– Se ver­tais­tu­ki ja oh­jaus, jota olen saa­nut siel­tä am­mat­ti­lai­sil­ta, se pi­täi­si mi­nun koh­dal­la­ni mi­ta­ta sa­dois­sa vuo­sis­sa. Mi­nul­la on ai­na joku, jol­le soit­taa ja ai­na löy­tyy sa­man­kal­tais­ta tu­kea, ko­ke­mus­ta ja nä­ke­mys­tä.

Pa­sa­nen ha­lu­aa nyt ol­la te­ke­mäs­sä osaan­sa päih­de­työn pa­ris­sa. Hän on Tai­val­kos­ken A-Kil­lan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja sekä on mu­ka­na Poh­jois-La­pin A-Kil­ta ry:ssä ja A-Kil­to­jen Liit­to ry:ssä va­ra­jä­se­ne­nä.

– Mi­nul­ta pyy­det­tiin tu­kea Tai­val­kos­ken A-kil­ta ry:n toi­min­nan pi­ris­tä­mi­seen ja en ole kos­kaan vas­tui­ta­ni väl­tel­lyt.

Pa­sa­nen val­mis­tui vii­me ke­sä­nä päih­de­työn­te­ki­jäk­si, mut­ta te­kee vie­lä täl­lä het­kel­lä töi­tä ra­ken­nu­sa­lan yrit­tä­jä­nä.

– Olen pal­jon vel­kaa am­mat­ti­mai­sel­le päih­de­työl­le. A-kil­las­sa toi­mi­mi­nen ei tule kos­kaan jää­mään pois.

Har­mit­taa­ko? Ka­dut­taa­ko? Vas­taus ky­sy­myk­seen on il­mi­sel­vä.

– Oli­si nai­via vas­ta­ta, et­tä ei. Tot­ta kai har­mit­taa huk­kaan hei­tet­ty elä­mä ja ai­ka, joka on pois omil­ta lap­sil­ta ja elä­män­kump­pa­neil­ta. Mut­ta kun men­nees­sä ei voi al­kaa elää. Tä­nään teh­dään te­ko­ja pa­rem­paa huo­mis­ta var­ten.

Pa­sa­sen koh­dal­la ha­vah­tu­mi­nen omaan on­gel­ma­na ta­pah­tui vii­me met­reil­lä, sil­lä vii­mei­set het­ket al­ko­ho­lis­ti­na oli­vat täyn­nä synk­kyyt­tä ja mie­li­hy­vää ei saa­nut mis­tään. Kel­lo­jen oli­si pi­tä­nyt soi­da vii­meis­tään yri­tys­ten men­nes­sä kon­kurs­siin, mut­ta päih­tei­den­käyt­tä­jä on par­hain va­leh­te­le­maan it­sel­leen.

– Sii­nä vai­hees­sa, kun asi­at al­ka­vat lip­sua, niin al­kaa se­lit­tää it­sel­leen, et­tä mi­tä­pä minä tuol­la reel­lä­kään teen, kun he­vo­nen meni jo. Sil­loin on jo ai­ka sy­väl­lä.

Mis­sä vai­hees­sa kel­lo­jen sit­ten pi­täi­si soi­da päih­tei­den­käy­tön suh­teen?

– Päih­tei­den­käyt­töön tar­vi­taan paik­ka, käy­tet­tä­vää ai­net­ta ja ai­kaa. Jos kaik­ki muu toi­min­ta täh­tää näi­den kol­men var­mis­ta­mi­seen, on päih­de­kes­kei­nen. Kun ajat­te­lee, et­tä on­ko­han mi­nul­la on­gel­ma, on on­gel­ma yleen­sä jo ole­mas­sa.

Teks­ti: Ter­hi